Algemene Voorwaarden Smalbraak Notarissen

Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smalbraak Notarissen B.V., gevestigd te Deventer, tot stand komen.

Partners in de zin van deze algemene voorwaarden zijn personen die (in)direct aandelen in Smalbraak Notarissen B.V. houden. Een lijst van Partners ligt ter inzage bij het secretariaat van het kantoor in Deventer.

Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan Smalbraak Notarissen B.V. die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Smalbraak Notarissen B.V. de opdracht uitvoert (zoals ook een Partner) of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens anders luidende afspraak.

Iedere aansprakelijkheid van Smalbraak Notarissen B.V. en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Smalbraak Notarissen B.V. de opdracht uitvoert (zoals ook een Partner) of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Smalbraak Notarissen B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit artikel. 

Kopieën van de huidige polissen met voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat van het kantoor in Deventer. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag ad € 10.000,-- dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 10.000,-- exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 50.000,--.

De in artikel 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat Smalbraak Notarissen B.V. aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Smalbraak Notarissen B.V. het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

Smalbraak Notarissen B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Smalbraak Notarissen B.V. om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Smalbraak Notarissen B.V. voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Smalbraak Notarissen B.V. krachtens enige rechtsverhouding tot Smalbraak Notarissen B.V. uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens Smalbraak Notarissen B.V. werkzaam zijn, direct of indirect, al dan niet als Partner, alsmede derden die door Smalbraak Notarissen B.V. zijn ingeschakeld.

Op de rechtsverhouding tussen Smalbraak Notarissen B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel, op 6 juni 2008, ondernummer 25/2008.