Het huwelijk per 1 januari 2018

 

Per 1 januari aanstaande gelden er nieuwe regels bij het sluiten van een huwelijk. Wie dit jaar nog in het huwelijksbootje stapt trouwt  in algehele gemeenschap van goederen, oftewel samen zullen we alles delen. Alle bezittingen en schulden, of die nou voor of tijdens het huwelijk worden verkregen, behoren in principe toe aan de echtgenoten tezamen, ook erfenissen en schenkingen.

 

Het wetsvoorstel zoals die is aangenomen sluit aan bij de gedachte dat alleen hetgeen tijdens het huwelijk door de echtgenoten is verkregen gezamenlijk dient te zijn.

Dus alleen datgene wat tijdens het huwelijk door de echtgenoten wordt opgebouwd behoort tot de gemeenschap. Erfenissen en schenkingen blijven voortaan privé, deze zijn immers niet door de echtgenoten opgebouwd.

Heeft bijvoorbeeld een van de aanstaande echtgenoten voor het aangaan van het huwelijk een woning in eigendom, dan blijft deze woning na het sluiten van het huwelijk van die betreffende echtgenoot en wordt dus niet meer gezamenlijk. Dat geldt ook voor de (hypothecaire) schuld die misschien is aangegaan. Is het de wens dat de woning gezamenlijk eigendom wordt, dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden, waarover de notaris u kan informeren.

Hebben aanstaande echtelieden voor het huwelijk gezamenlijk een woning in eigendom, in een eigendomsverhouding 70/30 (bijvoorbeeld omdat de een meer geld geïnvesteerd heeft in de woning dan de ander), dan is het oppassen want na het huwelijk valt deze woning in de beperkte gemeenschap met een eigendomsverhouding van 50/50. Willen de echtelieden dit voorkomen dan is het nog steeds nodig voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden op te stellen bij de notaris.

 

Heeft een van de aanstaande echtelieden een onderneming voor het huwelijk dan blijft ook het ondernemingsvermogen buiten de gemeenschap. Wel is in de wet opgenomen dat aan de gemeenschap een redelijke vergoeding voldaan moet worden door de echtgenoot/ondernemer, zodat de echtgenoot/niet ondernemer ook profiteert van wat tijdens het huwelijk verdiend wordt met de ondernemingsactiviteiten.

 

Van belang is dat een goede administratie bijgehouden wordt door de echtgenoten. Bij een eventuele echtscheiding dient namelijk inzichtelijk gemaakt te worden wat privévermogen is en wat gezamenlijk is.

 

Voor alle voor 2018 zonder huwelijksvoorwaarden gesloten huwelijken blijft de “oude” algehele gemeenschap van goederen gelden. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht geldt uitsluitend voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018.

 

Er is dus niet sprake van “huwelijksvoorwaarden” of “koude uitsluiting” zoals soms gesuggereerd wordt. Willen aanstaande echtgenoten vermogen volledig gescheiden houden, de zogeheten koude uitsluiting, dan dient dit bij huwelijksvoorwaarden via de notaris vastgelegd te worden. Allerlei varianten zijn uiteraard denkbaar zoals de “oude” algehele gemeenschap van goederen of de beperkte gemeenschap.

 

In een testament of bij het doen van een schenking wordt veelal een zogeheten uitsluitingsclausule opgenomen, waarin wordt bepaald dat een erfenis of schenking niet valt in een gemeenschap van goederen waarin een verkrijger gehuwd is of gaat huwen. Is dat dan nu niet meer nodig? Uiteraard is dat per situatie verschillend, maar bedacht dient te worden dat een verkrijger de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen ook uit kan breiden naar de algehele gemeenschap van goederen waarin een verkrijger vastlegt dat de erfenis of schenking juist wel gedeeld moet worden met zijn/haar partner. Wilt u dat niet, dan dient er nog steeds een uitsluitingsclausule in een testament of bij een schenking gemaakt te worden.

 

Wilt u meer informatie over het nieuwe en/of huidige huwelijksvermogensrecht neemt u dan gerust contact op met kantoor, telefoon 0570 – 612737.