Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken - privé of zakelijk - te regelen. Ook als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

In een gewoon testament legt u vast wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. In een testament regelt u onder meer aan wie u wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Een gewoon testament werkt pas na overlijden.

Waar bestaat een levenstestament uit?

Een levenstestament bestaat uit één of meer volmachten, aangevuld met wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil). Tevens kunnen bij het levenstestament bijlagen worden opgenomen, zoals een overzicht van uw bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen, kunstverzamelingen en dergelijke; of, waar u deze overzichten bewaart.

Wat kan in een levenstestament worden geregeld?

In een levenstestament kan worden vastgelegd wat in uw specifieke situatie van belang is.

U kunt uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer:

  • uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
  • schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen;
  • praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie).

Voor wie is een levenstestament van belang?

Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van belang om te weten wat uw wensen zijn.

Dit geldt zowel voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie, als ook voor zorghulpverleners.

Een voorbeeld: als er een bewind over uw vermogen is aangevraagd, is het levenstestament voor de bewindvoerder en de kantonrechter een belangrijke hulp als er besloten moet worden over de verkoop van uw huis of het doen van schenkingen aan uw kinderen of kleinkinderen.

Hoe wordt een levenstestament vastgelegd?

Een levenstestament wordt (zoals een gewoon testament) vastgelegd in een notariële akte. Dat betekent dus, dat de notaris u over de mogelijkheden informeert en met zijn professionele kennis en ervaring raad geeft bij het opstellen van een levenstestament. Sommige handelingen, waarvoor in een levenstestament volmacht wordt gegeven, kunnen overigens alleen bij volmacht als deze notarieel zijn vastgelegd (bijvoorbeeld om een hypotheek af te sluiten).

Verder heeft een notariële akte bewijskracht en is vergelijkbaar met een vonnis van de rechter.

Dat geldt dus ook voor (één of meer volmachten in) een notarieel levenstestament.

En, omdat het levenstestament notarieel wordt vastgelegd, is het voor iedereen een bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was. U was in staat om uw wensen kenbaar te maken en om de gevolgen daarvan te overzien. De notaris heeft zich daarvan moeten overtuigen.

Wie bewaart het levenstestament?

Het levenstestament wordt bij de notaris in de kluis bewaard en de notaris geeft een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte. De akte kan worden geregistreerd in een Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament. Alleen notarissen hebben toegang tot de gegevens van het CTLR. Deze situatie is vergelijkbaar met het maken en registeren van een gewoon testament. Door de registratie kunnen belanghebbenden te weten komen of iemand een levenstestament heeft gemaakt en of dit niet herroepen is.

Wie hebben inzage in het levenstestament?

Het levenstestament moet tijdens uw leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Dat geldt niet alleen voor uzelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en na overlijden voor de erfgenamen, een bewindvoerder, een executeur.
U kunt in de akte vastleggen wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) uw levenstestament mag hebben.

Als een arts of een kantonrechter informatie uit een levenstestament nodig heeft of wil weten of er een levenstestament is, dan kan hij een notaris raadplegen. De notaris kan dan in het CLTR zien of er een levenstestament is, en zo ja, bij welke notaris informatie gevraagd kan worden.

Herroepen?

U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte. U kunt het levenstestament niet zomaar, zoals bij een codicil, thuis verscheuren.

Meer informatie

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag.

 
mr. H.J. van Triest

mr. H.J. van Triest (Arjen)

Notaris, Mediator
Personen- en familierecht
triest@smalbraak.nl

 
mr. Romer

mr. Romer (Karin)

Kandidaat-notaris
Personen- en familierecht
romer@smalbraak.nl

 
mr. Wijnhoven

mr. Wijnhoven (Monique)

Kandidaat-notaris
Personen- en familierecht
wijnhoven@smalbraak.nl

 
mr. S.X.D. Looijen

mr. S.X.D. Looijen (Samantha)

Juridisch medewerker
Personen- en familierecht
looijen@smalbraak.nl

 
van Middelaar

van Middelaar (Brenda)

Secretaresse
Personen- en familierecht
middelaar@smalbraak.nl

 
Sanders

Sanders (Sandra)

Secretaresse
Personen- en familierecht
sanders@smalbraak.nl

 
Siero

Siero (Leontine)

Secretaresse
Personen- en familierecht, Onroerend goed
siero@smalbraak.nl