Een stichting of vereniging oprichten

Hebt u een ideëel doel in uw hoofd waar u werk van wilt maken? Of wilt u met anderen gaan samenwerken aan een gezamenlijke hobby of sport? Dan zult u zich bezighouden met de organisatievormen stichting en vereniging.

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Een stichting kan geen leden hebben.

Een vereniging heeft leden met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Nederlanders maken graag gebruik van de vrijheid om verenigingen op te richten en om in verenigingsverband te gaan samenwerken.

Twijfelt u of u voor een vereniging of voor een stichting moet kiezen?
Bel ons op 0570 612 737. We bespreken het doel dat u voor ogen heeft en geven u advies.

Hoe richt ik een stichting op?

Bij notariële akte of testament

U kunt een stichting uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

Oprichtingsakte

In de oprichtingsakte moeten (een wettelijke verplichting) de statuten van de stichting worden opgenomen. In de statuten neemt Smalbraak Notarissen in ieder geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam; 
  • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is; 
  • het doel van de stichting; 
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders; 
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding. 

De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen.

Uitkeringen

De uitkeringen van een stichting moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het is wel toegestaan om onkosten of ter beschikking gestelde tijd te vergoeden aan oprichters of bestuurders (mits reëel).

Controle

De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en Smalbraak Notarissen controleert of aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

Hoe richt ik een vereniging op?

Het oprichten van een vereniging begint met het formuleren van een duidelijk doel. Bijvoorbeeld: belangenbehartiging van de huurders of samen sporten. Het doel van een vereniging mag uiteraard niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde, op aantasting van de goede zeden of in strijd zijn met de wet.

Verder mag een vereniging niet als doel hebben winst te maken om die onder de leden te verdelen. Winst maken en het vormen van fondsen mag wel als deze ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel.

Onderhands of bij notariële akte

U kunt een vereniging op twee manieren oprichten:

  • oprichting door een mondelinge afspraak of bij onderhandse akte, dat wil zeggen: niet bij notariële akte; 
  • oprichting bij notariële akte. 

Uw keuze (u moet ten minste samen met nog een oprichter zijn) om wel of niet via Smalbraak Notarissen een vereniging op te richten heeft diverse rechtsgevolgen.

Rechtsbevoegdheid

De huidige wetgeving kent alle verenigingen rechtspersoonlijkheid toe, maar maakt tegelijkertijd een onderscheid tussen volledige en beperkte rechtsbevoegdheid:
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid hebben de statuten in een notariële akte laten opnemen;
verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de andere verenigingen.
Rechtsbevoegdheid wil zeggen dat de vereniging zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

Volledige rechtsbevoegdheid

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere (volwassen) burger. Zo'n vereniging kan dus registergoederen (on- en/of roerende goederen die bij het kadaster staan ingeschreven) verkrijgen, geldleningen aangaan en zelfs erfgenaam zijn. Subsidieverlenende instanties eisen vaak dat de te subsidiëren vereniging volledig rechtsbevoegd is.

Beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in twee opzichten in haar rechten beperkt:

  • deze vereniging kan geen registergoederen (bijvoorbeeld een eigen gebouw) in eigendom verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn; zij mag wel legaten aanvaarden (geld of goederen die een overledene heeft nagelaten aan iemand buiten de kring van erfgenamen om). 
  • de bestuurders zijn naast de vereniging persoonlijk voor schulden aansprakelijk (soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurders).

Meer informatie

Heeft u interesse of heeft u nog vragen? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 0570 612 737. Wij helpen u graag.

 
mr. J.G.R.C. Prinsen

mr. J.G.R.C. Prinsen (Jeroen)

Notaris, Mediator
Onroerend goed, Ondernemingsrecht
prinsen@smalbraak.nl

 
mr. J.T.J. Heijstek

mr. J.T.J. Heijstek (Jeroen)

Kandidaat-notaris
Ondernemingsrecht
heijstek@smalbraak.nl

 
mr. Thijssen

mr. Thijssen (Lilian)

Kandidaat-notaris
Ondernemingsrecht
thijssen@smalbraak.nl

 
Van Mil

Van Mil (Arita)

Secretaresse
Ondernemingsrecht
mil@smalbraak.nl